Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - plik do pobrania


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

(dla rodziców / opiekunów prawnych / pełnoletniego ucznia 

w związku z realizacją zadań oświatowych)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Koszalinie, ul. Morska 43, kod pocztowy 75 -215, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , tel. 94 3430199

2.        Inspektorem ochrony danych w tutejszej jednostce jest Zbigniew Woźniak,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .

3.        Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO  na podstawie wymogów określonych w przepisach oświatowych w celu wykonania zadań związanych z diagnozowaniem dzieci i młodzieży oraz udzielaniem im bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W związku z możliwością realizacji zadań jednostki w formie zdalnej, poradnia może przetwarzać
dane osobowe (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu ucznia lub rodzica, wizerunek w formie
cyfrowej) w celu zdalnej pomocy i komunikacji elektronicznej z dziećmi i młodzieżą
oraz rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży niepełnoletniej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit e RODO oraz na podstawie rozporządzenia z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz.U. z 2020 r. poz. 493).

4.        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkuje realizację zadań określonych powyżej.  

5.    Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej a następnie przez okres wskazany w przepisach prawa oraz ustalony w jednolitym rzeczowym wykazie akt (JRWA).

6.        Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO, prawo
do ich sprostowania jeśli są nieprawidłowe (art. 16 RODO), usunięcia zgodnie z art. 17 RODO
z zastrzeżeniem ust. 3, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO oraz ich przenoszenia (art. 20 RODO).

7.        Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

8.     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w sytuacjach określonych przepisami prawa oraz w uzasadnionych przypadkach na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

9.        Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.